การแข่งขันที่สูงมีผลกระทบอย่างไรต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย จัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ประเทศของเรา มีศักยภาพขั้นสูงในการแข่งขันมาเป็นเวลาอย่างช้านาน แต่อย่างไรก็ตามไทย ต้องเผชิญหน้ากับต้นทุนการผลิตซึ่งมีราคาสูงขึ้น จึงทำให้ผู้ผลิตเริ่มย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคอาเซียน จนกระทั่งส่งผลกระทบให้ประเทศเหล่านี้ กลายเป็นคู่แข่งสำคัญของไทย โดยประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ เวียดนาม กับ อินโดนีเซีย เวียดนาม เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น ข้อได้เปรียบ คือ มีตลาดแรงงานขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีต้นทุนค่าจ้างที่ไม่สูงเท่าไหร่ จึงทำให้นักลงทุนต่างชาติจำนวนมาก ทยอยเข้าไปสร้างฐานการผลิตในเวียดนาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยทางด้านอุตสาหกรรมประเภทนี้ ประเทศเวียดนามส่งออกสินค้าประเภทนี้ในปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 19,387 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการเติบโต อยู่ที่ร้อยละ 17.63 ของช่วงปี 2550 – 2555 ส่วนทางด้าน อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด ในด้านของการส่งออก อินโดนีเซียมีการขยายตัวต่อเนื่องช่วงหลายปีที่ผ่านมา หากย้อนไปดูระหว่างปี 2550 – 2555 จะพบตัวเลขมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เป็นสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.36 ส่วนปี 2555 สามารถสร้างมูลค่า 12,789 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังมีแผนการสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแผนสำคัญ คือ Read more about การแข่งขันที่สูงมีผลกระทบอย่างไรต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย[…]

ขั้นตอนของอุตสาหกรรมในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

สามารถแบ่งขั้นตอนอุตสาหกรรมในการผลิตได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

อุตสาหกรรมต้นน้ำ เป็นการผลิตเส้นใยซึ่งมาจากธรรมชาติรวมทั้งเส้นใยแบบสังเคราะห์ ซึ่งการผลิตเส้นใยธรรมชาติส่วนใหญ่จะนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ แต่การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ก็ใช้เงินลงทุนเช่นเดียวกัน […]

แบรนด์เนมสิ่งทอชั้นนำของโลกใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย

สิ่งทอในปัจจุบันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เครื่องนุ่งห่มอีกต่อไป  รวมทั้งยังมีนวัตกรรมด้านสิ่งทอใหม่ๆสำหรับอนาคตบวกกับแนวคิดซึ่งเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านสิ่งทอให้ดียิ่งขึ้น วันนี้เรามาดูนวัตกรรมทางด้านสิ่งทอชั้นนำของโลกในยุคใหม่ […]

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอทำหน้าที่อะไรบ้าง

ทำความรู้จักกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ในประเทศไทยเองก็มีหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่สำคัญ คือช่วยในการดูแลรวมทั้งพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ คือ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นี่เอง สถาบันแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เป็นองค์กรอิสระซึ่งอยู่ภายใต้ […]

วิธีการทำผ้าไหมและสิ่งทอพื้นบ้านของไทย

ในปัจจุบันนี้แม้อุตสาหกรรมสิ่งทอจะพัฒนาไปอย่างก้าวไกลแค่ไหน แต่การทอผ้าพื้นบ้านพื้นเมืองหลายแห่งในประเทศไทยยังคงทอลวดลายแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในชุมชนบางกลุ่มที่กระจายตัวกันอยู่ตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย

สิ่งทอพื้นบ้านของไทย

การทอผ้าแถบล้านนาไทย […]

วัสดุสิ่งทอหมายถึงอะไรมีอะไรบ้าง

หากพูดถึง คำว่าสิ่งทอ เป็นคำที่มีความหมายอย่างกว้างๆ หมายถึง เส้นใย , เส้นด้าย , ผ้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก เส้นใย ,  เส้นด้าย , หรือผ้า คำว่า สิ่งทอ ในความหมายเดิม จะเจาะจงเฉพาะผ้าทอเท่านั้น แต่เนื่องจากโลกของเราเปลี่ยนไป ในปัจจุบันจึงมีการขยายความหมาย […]

ประโยชน์ของสิ่งทอที่มีต่อมนุษย์

สิ่งทอในยุคปัจจุบันนี้เมื่อผนวกเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยแล้ว จึงกลายมาเป็นเสื้อผ้าที่มากกว่าแค่การสวมใส่ ไม่ใช่แค่เครื่องนุ่งห่มเพียงอย่างเดียว อย่างในเรื่องของความสวยงาม หรือ ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย แต่ประโยชน์ของสิ่งทอในปัจจุบันสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้นเยอะ  ประโยชน์ของสิ่งทอแทรกซึม […]

เทคโนโลยีสิ่งท่อแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร

สิ่งทอในปัจจุบันนี้ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของเสื้อผ้า ซึ่งเราก็มักจะเห็นตามปกติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แต่ก็ยังมีอีกหลายๆแง่มุมในเรื่องของสิ่งทอ รวมไปถึงวิทยาการและเทคโนโลยีอันเจริญก้าวหน้าอย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึง

เทคโนโลยีสิ่งท่อ

เส้นใย คือวัสดุหรือสารใดๆก็ตามทั้ง […]

ความสำคัญของสิ่งทอที่มีต่อมนุษย์ในชีวิตประจำวัน

  สิ่งทอ ในอดีตเป็นคำอันมีความหมายถึงเครื่องนุ่มห่ม จัดเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่มนุษย์ต้องการ ต่อมาจึงมีการพัฒนารูปแบบ ความสวยงามตามยุคสมัย แต่ในปัจจุบันนี้คำว่า สิ่งทอ มีการพัฒนาก้าวไกลจึงไม่ได้จำกัดถึงเครื่องนุ่งห่มเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว ความสำคัญของสิ่งทอไทยในอดีต เป็นปัจจัยเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ใช้สำหรับนุ่ง เช่น ผ้าถุง , ผ้าโสร่ง ,  ผ้าโจงกระเบน ผ้าขาวม้า เป็นต้น ใช้สำหรับห่ม เช่น สไบ , ผ้าเบี่ยง ,  ผ้ารัดอก , ผ้าพันคอ เป็นต้น ใช้สำหรับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ผ้าสบง , ผ้าจีวร , ธง เป็นต้น ช่วยแสดงฐานะของผู้สวมใส่ เจ้านาย หรือชนชั้นสูง ใช้สิ่งทอที่ทำมาจากผ้าไหมรวมทั้งผ้าลวดลายสวยงาม อ่อนช้อย อันแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ชาวบ้านธรรมดา ใช้ผ้าฝ้าย ผู้มีร่ำรวย                  ใช้ผ้าลวดลายสวยงาม แสดงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ของ ชาย และ Read more about ความสำคัญของสิ่งทอที่มีต่อมนุษย์ในชีวิตประจำวัน[…]

ความแตกต่างและประเภทของเส้นใยที่น่ารู้

เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ล้วนแล้วแต่ผลิตขึ้นมาจากเส้นใยธรรมชาติ หรือ เส้นใยสังเคราะห์ขึ้น ซึ่งจะให้ความแตกต่างทั้งด้านสีสัน ความสวยงาม และการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำให้รู้สึกสบาย ดังนั้นการที่เราจะเลือกซื้อเสื้อผ้า เราควรที่จะต้องรู้ก่อนว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นผลิตมาจากเส้นใยอะไร และมีความแตกต่างอย่างไร เพื่อที่เราจะได้เลือกซื้อได้อย่างถูกต้อง […]