เทคโนโลยีสิ่งท่อแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร

สิ่งทอในปัจจุบันนี้ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของเสื้อผ้า ซึ่งเราก็มักจะเห็นตามปกติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แต่ก็ยังมีอีกหลายๆแง่มุมในเรื่องของสิ่งทอ รวมไปถึงวิทยาการและเทคโนโลยีอันเจริญก้าวหน้าอย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึง

เทคโนโลยีสิ่งท่อ

เส้นใย คือวัสดุหรือสารใดๆก็ตามทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ หรือมนุษย์สร้างขึ้น อันมีอัตราส่วนความยาวเท่ากับหรือมากกว่า 100 ซึ่งสามารถขึ้นรูปเป็นผ้าได้ อีกทั้งต้องเป็นองค์ประกอบขนาดเล็กที่สุด จนไม่สามารถแยกย่อยในเชิงกลได้อีก

ด้าย คือ เส้นใยเล็กๆหลายๆเส้นรวมกัน บางครั้งก็อาจมีการขึ้นเกลียว หรือไม่มีก็ได้

ผ้า เป็นวัสดุชนิดหนึ่ง มีลักษณะแบน  ผลิตได้จากสารละลาย , เส้นใย ,  เส้นด้าย หรือนำวัสดุเหล่านี้รวมกัน

การตกแต่งสำเร็จ เป็นกระบวนการที่ใส่สารเติมแต่งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้แก่ผ้าดิบ

ผ้าดิบ คือ ผ้าที่ยังไม่ผ่านการตกแต่งสำเร็จ

สิ่งทอ หมายถึงเส้นใย , เส้นด้าย , ผ้า  รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเส้นใย , เส้นด้าย , จากผ้า

สิ่งทอ ในแบบฉบับดั้งเดิมนั้น จะนิยามในขอบข่ายของผ้าทอเท่านั้น แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีของสิ่งทอ มีการพัฒนาขึ้น จึงมีการขยายความหมายจากเดิมไปถึงเส้นใย , ด้าย , ผืนผ้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆอันเกิดจากเส้นใย , เส้นด้าย , ผืนผ้า

สิ่งทอสามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มสิ่งทอทั่วไป  และ สิ่งทอเฉพาะทาง

สิ่งทอทั่วไป

ความหมายของคำนี้ เริ่มตั้งแต่สิ่งทอที่มีการขึ้นรูปจากเส้นใยเป็นเส้นด้าย ไปจนถึงการขึ้นรูปเป็นผืนผ้าเลยก็ว่าได้ ส่วนลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ ยกตัวอย่างเช่น เชือก อันเกิดจากการขึ้นรูปของเส้นใย เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ส่วนมากจึงอยู่ในรูปแบบของเสื้อผ้า นอกจากนี้กระบวนการผลิตสิ่งทอจัดเป็นกระบวนการอันต่อเนื่อง ของหลายๆกระบวนการ เริ่มต้นตั้งแต่การผลิตเส้นใย ,การขึ้นรูปเป็นเส้นด้าย , การขึ้นรูปสิ่งทอ และการตกแต่งสำเร็จ เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องจึงมีทั้งอุตสาหกรรมผลิตเส้นใย ,  อุตสาหกรรมปั่นด้าย และอุตสาหกรรมถักทอผ้า สุดท้ายอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่ง แต่หากพูดถึงการผลิตเสื้อผ้านั้น ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งแยกตัวออกมาเพราะเป็นการเอาสิ่งทอ ไปออกแบบใหม่ แล้วจึงค่อยตัดเย็บตามรูปแบบที่ต้องการ

สิ่งทอเฉพาะทาง

เป็นการโชว์เทคโนโลยีสมัยใหม่ของสิ่งทออย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์อันมีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสม กับการนำไปใช้งาน อันนอกเหนือจากสิ่งทอทั่วไป ตัวอย่าง เช่น ถุงลมนิรภัย ,เข็มขัดนิรภัย , ผ้าอ้อมสำเร็จรูป  , เสื้อเกราะกันกระสุน เป็นต้น ซึ่งของเหล่านี้มีขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างออกไป โดยมักเป็นการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยตรงจากเส้นใย  ศัพย์ในวงการเรียกว่าผ้าที่ไม่ถักไม่ทอ ภาษาอังกฤษ คือ Nonwoven  ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กำลังมีการขยายตัวค่อนข้างสูง