มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในปี พ.ศ. 2560

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไตรมาส 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 มีกำลังขยายตัวตามทิศทางไปยังตลาดหลักในอาเซียนบวกกับโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ มีการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพพร้อมส่งไปยังตลาดต่างประเทศ ในส่วนของเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการส่งออกสิ่งทอ ไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

กลุ่มสิ่งทอไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 พบการขยายตัวร้อยละ 0.56 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการส่งออกไปยังตลาดหลักในอาเซียน รวมทั้งโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์รายใหญ่ ก็เพิ่มการผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมมากขึ้น เพื่อเข้าถึงตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น เช่น ประเทศญี่ปุ่น กับสหภาพยุโรป เป็นต้น

สำหรับสินค้าประเภทสิ่งทอ พบการผลิตลดลง ร้อยละ 2.90 , 9.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามการจำหน่ายในประเทศซึ่งหดตัวร้อยละ8.59 , 10.53 นอกจากนี้ยังมีสินค้าคงคลังจำนวนมากในช่วงไตรมาสแรกของปี

กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2560 ข้อมูลการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศเติบโต ร้อยละ 11.16 , 9.05 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยได้พิจารณาจากดัชนีส่งสินค้าที่ขยายตัว ร้อยละ 12.34 , 8.12 ตามลำดับ ตลอดจนการผลิตเพื่อรองรับการส่งออก รวมถึงการจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีการทรงตัว สอดคล้องกับการส่งสินค้าที่ทรงตัวเช่นเดียวกัน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปีก่อน

การส่งออกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม 7 เดือนแรก พบว่าไทยส่งออกไปยังตลาดอาเซียน , ญี่ปุ่น , ยุโรป , จีน เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5.99 / 4.49 / 1.96 / 5.00 ตามแต่ช่วงระยะเวลา อีกทั้งส่งออกไปยังอเมริกา ลดลง 7.70 ซึ่งสินค้าที่ส่งออกไปยังอาเซียนส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทผ้าผืน จำนวน 363.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กลับเพิ่มขึ้น 6.68 ในตลาดญี่ปุ่นซึ่งมีความชื่นชอบมากกว่า สำหรับเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่ประเทศไทยส่งออกไปมากที่สุด มูลค่า 214.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนเส้นใยประดิษฐ์ส่งออกไปมากที่สุดในตลาดจีน จำนวนเงินทั้งสิ้น 85.18 ล้านเหรียญสหรัฐ

สรุปแล้ว ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2560 มูลค่าการส่งออกของไทย มีจำนวนเงิน 1,640.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดสำคัญๆ ทั้งอาเซียน และสหภาพยุโรป เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน การส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.51 จึงทำให้มีการวิเคราะห์ว่า การส่งออกสิ่งทอ – เครื่องนุ่งห่มในอนาคตจะสามารถขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น ผ้าผืนยังคงมีแนวโน้มเติบโตในตลาดอาเซียนได้ดี เส้นใยขยายตัวได้ดีในประเทศจีน ในส่วนของการนำเข้า ยังมีการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่นำเข้าเพิ่มมากขึ้นจากประเทศจีน , กัมพูชา และเวียดนาม ประเทศเพื่อนบ้าน