ขั้นตอนของอุตสาหกรรมในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

สามารถแบ่งขั้นตอนอุตสาหกรรมในการผลิตได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

อุตสาหกรรมต้นน้ำ เป็นการผลิตเส้นใยซึ่งมาจากธรรมชาติรวมทั้งเส้นใยแบบสังเคราะห์ ซึ่งการผลิตเส้นใยธรรมชาติส่วนใหญ่จะนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ แต่การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ก็ใช้เงินลงทุนเช่นเดียวกันทำให้บริษัทส่วนใหญ่มีการร่วมทุนกับต่างประเทศ

อุตสาหกรรมกลางน้ำ อาศัยวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมสิ่งทอของต้นน้ำ  แล้วนำมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การทอผ้า , การถักผ้า , การฟอกย้อม  , การพิมพ์-แต่งสำเร็จ เป็นต้น อุตสาหกรรมกลางน้ำเป็น กลุ่มที่พึ่งพาเทคโนโลยีรวมทั้งแรงงานฝีมือเป็นหลัก

อุตสาหกรรมปลายน้ำ เป็นการผลิตเครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อผ้าสำเร็จรูป ประกอบไปด้วย งานตัดเย็บ , เดินจักร , การออกแบบ อุตสาหกรรมนี้เน้นการใช้แรงงานเป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นเมื่อค่าจ้างสูงขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เช่น จีน , อินโดนีเซีย , อินเดีย เวียดนาม

โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มสิ่งทอ เป็นการขึ้นรูปของเส้นด้าย , ผ้าผืน รวมทั้งการผลิตเส้นใยประดิษฐ์ โดยได้แก่เส้นด้าย ประเภท Polyester , Nylon ,  เส้นใยAcrylic , เส้นด้าย Rayon
  2. กลุ่มเครื่องแต่งกาย สามารถแบ่งออกตามลักษณะของการทอ ดังนี้
  • เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าถัก ภาษาทั่วไปจะเรียกว่าผ้ายืด (knitted fabrics) เป็นผ้าที่เกิดจากการถักในรูปแบบเป็นห่วงคล้องคล้ายลูกโซ่ เช่น ผ้าที่ได้มาจากการถักKnitting หรือCrochet
  • เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าทอ เป็นผ้าอันเกิดจากกระบวนการทอ จากการใช้เครื่องทอหรือเครื่องกี่ โดยเป็นการนำด้ายมาสานกันเป็นมุมฉากเพื่อทำให้เกิดเป็นผืนผ้าขึ้นมานั่นเอง

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย

สำหรับตลาดส่งออกสิ่งทอเครื่องแต่งกายที่ไทยส่งออกมากที่สุด ได้แก่  สหรัฐอเมริกา , ญี่ปุ่น , จีน , เวียดนาม , อินโดนีเซีย โดยการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไปยังประเทศคู่ค้าหลักของไทย ต่อมาในปี 2559 การส่งออกได้มีการหดตัวลดลงเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะการส่งออกไปยังสหรัฐฯ เหตุผลส่วนหนึ่งอันเนื่องมามาจากผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ไปเพิ่มการส่งออกจากฐานการผลิตในประเทศเวียดนามกับกัมพูชา รองลงมาเป็นประเทศอินโดนีเซีย  ในขณะที่การส่งออกไปยังจีนยังสามารถขยายตัวได้ดีอยู่ เพราะจีนเป็นประเทศผู้ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อันดับ 1 ของโลก ทั้งนี้มีมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องแต่งกายรวมทั้งสิ้น 284 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าการส่งออกทั่วโลก ส่วนในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งมีการส่งออกติด Top 10 ส่วนมากจะเป็นผู้ส่งออกกลุ่มเครื่องแต่งกาย คือ ประเทศเวียดนาม , อินโดนีเซียกับกัมพูชา