อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

garmentในการทำธุรกิจใดๆ ก็ตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดก็คือเรื่องของ คุณภาพ , ราคา , การเข้าถึงง่าย อุตสาหกรรมผ้าทอก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ มีสายของการผลิตในกลายขั้นตอนกว่าจะถึงมือของผู้บริโภค แม้ในปัจจุบันอุตสาหกรรมผ้าทอของไทยนั้นจะเกิดวิกฤติค่าแรงงานจากประเทศเพื่อบ้านของเรา เช่นจีน , เวียดนาม , กัมพูชา และเมียนม่า ที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางธุรกิจจากเราไปไม่น้อย แต่คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณภาพของสินค้าที่ส่งออกจากเรานั้น มีคุณภาพ และมาตรฐานกว่ากว่าในหลายประเทศ และยังมีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ใน 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยนั้นถือว่ามีแนวโน้มของการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากวิกฤติ เมื่อปี 2540 จึงเป็นสัญญาณที่ดีของการส่งออก โดยหากเทียบจากกลางปีที่แล้ว อุตสาหกรรมสิ่งทอของเราเติบโตขึ้นถึง 23 % โดยแยกเป็นสิ่งทอประมาณ 33 % เส้นใย , ผ้า และเครื่องนุ่งห่ม 10 % และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกในอนาคต อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยนั้นถือว่าวัตถุดิบทุกอย่างสามารถผลิตได้จากในประเทศนั้นเองจึงถือได้ว่าเป็นธุรกิจของเราได้ 100 %

ข้อได้เปรียบของอุตสาหกรรมทอผ้าในประเทศ

-มีรูปแบบแผนของการผลิตที่เป็นขั้นตอนก่อนส่งถึงมือของผู้บริโภค แบ่งเป็น 3 รูปแบบ

-ต้นน้ำ    คือขั้นแรกของการเตรียมวัสดุต่างๆ ก่อนส่งโรงงานแปรรูป ได้แก่เส้นใยต่างๆ

-กลางน้ำ                คือขั้นตอนของการแปรรูปวัตถุดิบ เพื่อส่งให้โรงงานผลิตก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

-ปลายน้ำ เป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยการนำวัตถุดิบที่แปรรูปมาแล้วส่งให้โรงงานต่างๆ ผลิตสิ่งทอสำเร็จรูปเพื่อส่งให้ผู้บริโภค

-แรงงานในประเทศมีคุณภพ และประสบการณ์ ในการผลิตสิ่งทอมาอย่างยาวนาน ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องของคุณภาพสินค้า จึงได้เปรียบในหลายประเทศ