สิ่งทอสำหรับคนที่รักธรรมชาติ

organic textileโลกเราในปัจจุบันนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เพราะมีผลกระทบต่อตัวเราเป็นอย่างมาก จะสักเกตได้จากประเทศของที่มีสภาวะอากาศที่ร้อนผิดปกติ ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากมนุษย์ที่บุกรุกเข้าไปทำลายธรรมชาติ จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งทอสีเขียว หรือ นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว (Eco-Innovative Textiles) คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติตอบสนองความต้องการของคนที่รักธรรมชาติได้อย่างตรงจุด

เริ่มตั้งแต่ขบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านความรู้ และยังพัฒนาสิ่งทอที่ยังยืน โดยที่การพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในสนของเรื่องผู้บริโภคที่ต้องการสิ่งทอมากขึ้น และตลาดมีความต้องการสิ้นค้าเหล่านี้ถึงแม้ราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นค้าทั่วไป หรือในราคาที่เท่ากัน เพราะเหตุนี้ประเทศไทยควรจึงให้มาให้ความสำคัญกับสิ่งทอสีเขียวที่ดีต่อโลกของเราอีกทั่งยังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยการพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากโอกาส และยังสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์การผลิตให้ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยนักวิจัยสามารถพัฒนาจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรม รวมถึงนักออกแบบสามารถนำความรู้และความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ โดยตัวอย่างการมีดังต่อไปนี้

  1. การนำวัสดุที่เคยใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (recycling and use of waste as raw materials)

แนวทางการผลิตในรูปแบบนี้เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันสำหรับผู้ผลิตในยุคนี้ ในการวิจัยตลาดพบว่าผู้บริโภคส่วนมากเห็นชอบที่จะซื้อสินค้าที่มีวัสดุที่ใช้แล้วทางปฏิบัติรัฐควรเข้ามาดูแลในเรื่องของต้นทุนที่น้อยลง ซึ่งถ้ามาภาคเอกชนที่ต้องเข้ามาวางแผนการตลาดสำหรับคนที่ต้องการสิ้นค้าที่มีราคาที่ต่ำแต่สิ้นค้าคุณภาพดีไม่ด้อยกว่าสิ้นค้าใหม่

  1. การออกแบบสิ้นค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ecodesign)

เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ โดยคำนึงถึงผลกระทบของสิ้นค้าตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนไปถึงการใช้งานจริง

  1. การใช้วัตถุดิบที่ผลิตขึ้นมาใหม่ได้ (renewables)

การใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติซึ่งจะทำให้การผลิตที่เร็วกว่า และสามารถนำไปใช้แทนวัตถุดิบจำพวกสารเคมีสังเคราะห์ เป็นทางเลือกในการผลิตที่มีความยั่งยืนสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องและเร็วกว่า

เป็นอีกหนึ่งหนทางของการผลิตสิ่งทอที่ทำได้จริงและประสบความสำเร็จ