พัฒนาการของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย

weave

สิ่งทอ(Textile) มีความหมายถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำขึ้นจากเส้นด้าย เส้นใย หรือผ้า แยกตามประเภทได้สองกลุ่มใหญ่คือสิ่งทอทั่วไปและสิ่งทอเฉพาะทาง สิ่งทอนับเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ ด้วยความจำเป็นนี้เองทำให้เกิดอุตสาหกรรมสิ่งทอขึ้นในสังคมของเรา เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทั้งในเชิงปัจจัยการดำรงชีวิตและเชิงพาณิชย์

ทำความรู้จักกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในไทย

ในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมประเภทนี้จะอยู่ในรูปแบบของเสื้อผ้าเป็นหลัก ด้วยความพร้อมทั้งด้านวัตถุดิบและด้านแรงงาน ทำให้ในประเทศไทยของเราดำเนินกระบวนการผลิตมาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเส้นใย การผลิตเส้นด้าย การถักทอไปจนถึงการฟอก ย้อมสี การออกแบบแฟชั่นและจบลงที่การตัดเย็บในที่สุด ในปัจจุบันประเทศเรามีความก้าวหน้าทางด้านการผลิตสิ่งทอเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการพัฒนาและนำความรู้รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีส่วนในกระบวนการผลิตเสมอ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สิ่งที่ที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างรายได้และส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศได้

เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านสิ่งทออยู่เสมอ เพื่อรองรับการเติบโตของฐานอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์มากกว่าเน้นการผลิตโดยคำนึงถึงแค่ปริมาณ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับสิ่งทอเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น เน้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อกระจายตลาด เช่น ถุงลมนิรภัย เสื้อเกราะกันกระสุน หรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดฝั่งยุโรปและตะวันตกอย่างมาก การผลิตสิ่งทอเหล่านี้ต้องการเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนสูงรวมถึงการออกแบบที่ละเอียดอ่อนอย่างมาก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะทางมากที่สุด ประเทศไทยของเราเองก็กำลังมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของเราไปให้ถึงมาตรฐานระดับสากล ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยหันมามุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและแรงงานบุคลากรภายในประเทศให้ได้คุณภาพ

แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตสิ่งทอ

การเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น มาจากการวางแผนและงานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูงของเทคโนโลยีการผลิต ทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งทอทั่วไปและสิ่งทอเฉพาะทาง ตั้งแต่การปรับปรุงคุณภาพเส้นใย ให้เทคโนโลยีภายในประเทศสามารถผลิตเส้นใยคุณภาพสูงได้ ลดการพึ่งกาและนำเข้าเส้นใยจากต่างประเทศ เมื่อเรามีการสร้างฐานความรู้ในกระบวนการผลิตที่มั่นคงแล้ว ก็สามารถนำไปสู่การพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของตลาดสิ่งทอในอนาคต สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับจากตลาดสากล เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยได้