การแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอ

export textile

การส่งออกของประเทศไทยมีหลายอุตสาหกรรมทั้งอัญมณี สินค้าแช่แข็ง สินค้าทางการเกษตร สิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น โดยในหัวข้อนี้จะกล่าวในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหลัก ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากกับเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในปัจจุบันต้องทำการแข่งขันกับประเทศต่างๆดังนี้

  1. จีน เป็นประเทศที่ทำการส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าได้มากที่สุดคิดเป็น 15% ของอุตสาหกรรมนี้ โดยมีข้อได้เปรียบประเทศอื่นอยู่หลายประการ คือ มีค่าแรงที่ต่ำและวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็หาได้ภายในประเทศจึงทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นต่ำกว่าประเทศอื่นๆ โดยเมื่อก่อนนั้นสินค้าจีนขึ้นชื่อว่าราคาถูกมากแต่คุณภาพไม่ค่อยดีนัก แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานจีนจึงทำให้สินค้าสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าจากจีนส่วนใหญ่แล้วมีตั้งแต่คุณภาพระดับต่ำจนถึงระดับปานกลางและตั้งแต่ที่จีนได้เป็นสมาชิกของ WTO จึงยิ่งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับจีนอีกเป็นอย่างมาก
  2. เวียดนาม เป็นอีกประเทศที่ค่าแรงไม่แพงและมีแรงงานที่มีฝีมือพอใช้ได้อยู่ ถึงแม้ว่าจะมีเปอร์เซนต์น้อยในอุตสาหกรรมนี้แต่ก็เป็นอันดับ 2 ของการส่งออกของเวียดนามรองจากน้ำมันดิบ โดยรัฐบาลของเวียดนามได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงทำให้ต่างประเทศกล้าเข้ามาลงทุนและได้ทำให้อุตสาหกรรมนี้ได้คึกคักขึ้นมาเป็นอย่างมากในประเทศเวียดนาม
  3. อินโดนีเชีย มีการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มเป็นอันดับ 1 ของประเทศ มีต้นทุนแรงงานและพลังงานถูก สินค้าที่ออกมาจึงมีราคาไม่แพง นับได้ว่าเป็นประเทศที่น่าเข้าไปลงทุนด้วยอีกประเทศหนึ่งซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ข้อเสียเปรียบของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆข้างต้นแล้ว ก็มีหลายประการเช่นในเรื่องค่าแรง โดยหากจะจ้างแรงงานที่เป็นคนไทยก็จะมีค่าแรงที่แพงกว่าแต่ว่าจะมีทักษะและฝีมือที่ดีกว่า และในบางช่วงก็เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานจึงทำให้ต้องไปจ้างแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงที่ถูกกว่าโดยในบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะจ้างได้เนื่องจากแรงงานเหล่านั้นได้กลับไปทำงานในประเทศของตนเพราะว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศตนก็กำลังเจริญเติบโตเหมือนกัน